Virtuaalitodellisuudella rakennetaan kirjaimellisesti tulevaisuutta

Rakennusalalla kuhistaan innostuneesti. Vuoden 2019 rakennustrendit osoittavat, että teknologian kehitys jatkaa nousuaan, mikä auttaa rakentamisen tehokkuutta. Digitalisaatio, robotiikka, 3D-mallinnus ja virtuaalitodellisuus ovat tekoälyn mukanaan tuomia kuumia aiheita. Niiden ennustetaan helpottavan hitaasti muuttuvan alan työtapoja tulevaisuudessa. Samalla  turvallisuus ja työteho uskotaan lisääntyvän.

Virtuaalitodellisuus auttaa projektien hahmottamisessa

Virtuaalitodellisuus eli VR on digitaaliaikakauden tuote. Se vie käyttäjänsä digitaalisesti luotuun todellisuuteen, jossa eri tilanteita, tiloja ja projekteja voidaan tarkastella tietokonesimuloidussa ympäristössä.Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuus tulee todennäköisesti lisääntymään eri yhteiskunta-aloilla.

Rakennusalalla virtuaalitodellisuuden tuomat mahdollisuudet nähdään alaa kehittävänä tekijöinä, koska sitä voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Virtuaalitodellisuuden katsotaan myös tehostavan projektien edistymistä, sillä virtuaaliympäristöön rakennettujen mallinnusten avulla voidaan luoda näkyväksi projekteja ennen varsinaista rakennusvaihetta. Tämä puolestaan edesauttaa ymmärtämään työmaiden potentiaalisia riskitekijöitä ja työympäristön vaaroja. Käytännössä tietokonesimuloinnin avulla voidaan siis tehostaa työturvallisuutta ja kouluttaa työvoimaa sekä yleisellä tasolla että projektikohtaisesti riskit huomioiden. 

Tietokonesimulointi on jo pitkään ollut käytössä esimerkiksi pelialalla. Verkossa pelaamisen ja peliteknologian kehittyessä myös monet muut alat ovat ymmärtäneet virtuaalitodellisuuden ja tietokonesimuloinnin mahdollisuudet. Yksi merkittävä tekijä virtuaalitodellisuuden moninaiseen kehittämiseen on tietysti pelialan mahdollistama rahoitus. Muun muassa nettikasinot panostavat virtuaalitodellisuuden ja tietokonesimuloinnin kehittämiseen. Nettikasinoala onkin yksi pelialan kiihtyvimmin kehittyvistä osa-alueista – ja kilpailu on kovaa. Samaan aikaan kun pelaajat saattavat esimerkiksi miettiä, mikä on paras kasino ilman rekisteröintiä, nettikasinot pyrkivät tarjoamaan vakuuttamaan pelaajat yhä paremmilla pelielämyksillään. Virtuaalitodellisuus tuokin uusia mahdollisuuksia niin pelialalle kuin muillekin ongelmanratkaisua vaativille aloille.

Lähes supersankarin voimat eksoskeletonin avulla

Eksoskeletonit eli ulkoiset tukirangat herättävät eloon 1980-luvun lasten piirrossarjasta tutut Transformer-tyyppiset robotit ja scifi-elokuvista tutut kyborgit. Metallikehyksestä valmistettu puku antaa käyttäjälleen moottoroitujen lihasten ansiosta moninkertaiset voimat, jonka ansiosta esimerkiksi raskaiden koneiden käyttö helpottuisi. Tämä visio on yksi rakennusalan vaikuttavimmista trendeistä, mikä voidaan pian nähdä myös käytännössä, mikäli teknologian kehitys jatkuu odotettuun suuntaan.

Ulkoisia tukirankoja on jo jonkin aikaa hyödynnetty muilla aloilla. Esimerkiksi kiinteistöalalla on todettu eksoskeletonien helpottavan työturvallisuutta. Tukirangat lisäävät ergonomiaa raskaiden ja mekaanista liikettä vaativien tehtävien suorittamisessa, mikä vähentää loukkaantumisten ja työtapaturmien riskiä. Tästä syystä sairauslomat vähenevät ja säästöjä syntyy työntekijöiden hyvinvoinnin parantuessa. Terveydenhuollon puolella taas ulkoisia tukirankoja on hyödynnetty liikuntavammaisten liikuntakyvyn parantamiseen. Vasta vähän aikaa käytössä olleet eksoskeletonit ovat tuottaneet hyviä tuloksia muun muassa halvaantuneiden potilaiden kuntouttamisessa. 

Perinnerakentaminen ja automaatio toimivat rinta rinnan

Robotiikan lisääntyessä ja tehostaessa rakennusteollisuutta monin eri tavoin saattaa moni pohtia sitä, mihin ihmistä loppujen lopuksi tullaan rakennustyömailla automatisoitujen prosessien kehittyessä tarvitsemaan. Käytännössä robotiikan tuomien mahdollisuuksien katsotaan lisäävän työmaiden työturvallisuutta ja tehokkuutta rakennusprojektien edistymisessä. Erilaisia robotteja ja droneja voidaan käyttää muun muassa vaikeasti tavoitettavien ja vaarallisten paikkojen kartoittamiseen työmailla. Tällä tavoin saadaan reaaliaikaisia 3D-malleja, joiden avulla voidaan kartoittaa rakennustyömaiden potentiaalisia ongelmia ja riskitekijöitä, vähentää työtapaturmien vaaraa ja tehostaa tuotantoa. Ennusteiden mukaan suurin osa prosesseista olisi automatisoituja jo vuoteen 2050 mennessä.  Tämä tarkoittaa raskaiden prosessien siirtämistä koneille, jolloin ihmistyövoima voidaan keskittää työn taitoa vaativiin tehtäviin. 

Toisaalta yksi merkittävä vastatrendi koneellistumiselle löytyy perinteitä vaalivasta ajatusmaailmasta. Perinnerakentaminen on viime vuosina lisännyt suosiotaan vastauksena tekoälyn kehityksen mukanaan tuomille mullistuksille. Käsityön ja perinteisten rakennusmateriaalien arvostus näkyy selkeästi esimerkiksi tavallisen kansan kiinnostuksena perinnerakentamiseen ja vanhojen, historiallisesti merkittävien rakennusten kunnostamiseen. Mielenkiintoista onkin nähdä, miten perinnerakentaminen ja kehittyvä teknologia tulevat toimimaan rinta rinnan rakentamisen siirtyessä uudelle vuosikymmenelle.