VEIKKOINKORVEN TEOLLISUUSALUE JA POHJAVESI

Veikkoinkorpi – teollisuusalueen sijoittuminen pohjavesialueelle ja vedenottamoiden suoja-alueelle

Veikkoinkorven teollisuusalue sijoittuu kokonaan Nummelanharjun vedenotolle tärkeäksi luokitellulle 1.luokan pohjavesialueelle. Pohjavesialueen rajaus löytyy tämän ohjeen ohessa olevasta kartasta.

Vihdin kunnan päävedenottamo – Luontolan vedenottamo – sijaitsee Nummelanharjun pohjavesialueella, lähimmillään alle 700 m etäisyydellä Veikkoinkorven teollisuusalueesta. Vihdin verkostovedestä (pohjavettä) n. 90 % otetaan kyseiseltä vedenottamolta.

Lankilan vedenottamo sijaitsee lähimmillään alle 400 m etäisyydellä Veikkoinkorven teollisuusalueen koillispuolella. Vedenottamo on jatkuvassa tuotantokäytössä.

Sekä Luontolan että Lankilan vedenottamoille on määrätty vesilain mukaiset suoja-alueet. Suurin osa Veikkoinkorven teollisuusalueesta sijoittuu Luontolan vedenottamon suoja-alueelle. Osa Veikkoinkorven teollisuusalueen koillisosasta sijoittuu Lankilan vedenottamon suoja-alueelle. Päätöksissä on annettu määräyksiä vihtiläisten juomaveden laadun ja määrän turvaamiseksi. Määräykset ovat oikeusvaikutteisia ja koskevat kaikkia alueen kiinteistönomistajia ja toimijoita kuten vuokralaisia. Luontolan ja Lankilan vedenottamoiden suoja-alueiden rajaukset ja suoja-alueita koskevat määräykset löytyvät oheisesta kartasta ja liitteestä.

Asemakaavojen kiinteistön käyttötarkoitusta koskevilla merkinnöillä ja määräyksillä ohjataan alueen maankäyttöä.  Alueen luonteesta johtuen, on Veikkoinkorven asemakaavoissa erinäisiä pohjaveden pilaantumisen ennaltaehkäisemiseksi annettuja kaavamääräyksiä.

Tarkistathan, onko vedenottamoiden suoja-aluepäätöksissä tai asemakaavamääräyksissä toimintaasi koskevia määräyksiä. Kaava-asiat voit tarkistaa kaavoituspalveluista.

 

Pohjaveden pilaantumisriskit ja vastuut

Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton ja se koskee kaikkia aina ja kaikkialla. Lainsäädännön mukaan myös pohjaveden pilaantumisen vaaran aiheuttaminen on kielletty. Se koskee myös nuhraantumista, tippavuotoja tms. Vaaran aiheuttaminen tarkoittaa kaikkia pohjaveden laadulle ja määrälle aiheutuvia riskejä. Toiminnasta aiheutuva pohjaveden pilaantumisen vaara voi estää toiminnan sijoittumisen tietylle alueelle.

Vastuu toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista on aina toiminnanharjoittajalla/ aiheuttajalla. Toiminnanharjoittajia koskevat mm. ympäristönsuojelulain yleiset velvollisuudet ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista. Toiminnanharjoittaja on myös selvilläolovelvollinen toimintansa ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta.

Pohjaveden pilaamista ja vaaran aiheuttamista koskee lisäksi myös ankara rikosoikeudellinen vastuu. Ankara vastuu tarkoittaa sitä, että vahingon aiheuttaminen ei edellytä huolimattomuutta tai tahallisuutta.

Pohjaveden pilaantumista ja sen vaaraa voi aiheutua useista erilaisista toiminnoista. Yleisimmät riskit pohjavedelle aiheutuvat öljyistä, kemikaaleista ja nestemäisistä vaarallisista jätteistä. Pohjavesi voi pilaantua myös vahingon tai onnettomuuden seurauksena. Vahinkojen minimoimiseksi on tärkeää, että perusasioista on huolehdittu ja että mm. kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointi on hoidettu asianmukaisesti, piha-alueet, joilla säilytetään ajoneuvoja ja työkoneita ovat päällystettyjä ja hulevedet johdetaan sadevesiviemäriin öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta.

 

MITÄ ITSE VOIN TEHDÄ POHJAVEDEN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI?

Kemikaalien ja öljyjen varastointi sekä öljylämmitys

Pohjavesialueilla ja vedenottamoiden suoja-alueilla kemikaalien varastointia, käyttöä ja lämmitysmuodon valintaa voivat ohjata ja rajoittaa mm. kaavamääräykset sekä vedenottamoiden suoja-aluepäätökset.

Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä kemikaalien varastoinnista on säädetty seuraavaa:

Ulkona säilytettävät kemikaalit on pidettävä lukitussa säiliössä tai tiivispohjaisella, reunuksellisella ja katoksellisella alustalla lukitussa tilassa. Suurimman tilassa säilytettävän säiliön tai astian sisällön tulee mahtua näin muodostuneeseen tiiviiseen altaaseen.

Sisätiloissa varastoitavat kemikaalit tulee säilyttää tiivispohjaisella ja viemäröimättömällä alustalla siten, että kemikaalien leviäminen ympäristöön on estetty riittävin kallistuksin, korokkein tai kynnyksin. Tarvittaessa säiliöt tulee varustaa erillisillä suoja-altailla, jolloin suoja-altaaseen on mahduttava suurimman varastoitavan astian tilavuus.

Kemikaalien säilytykseen käytettävien säiliöiden tai astioiden päällä pitää lukea mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää.

Yksivaippaiset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle katettuihin tiiviisiin suoja-altaisiin. Kaikki säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein sekä tarkkailu ja/tai hälytysjärjestelmällä vuotojen estämiseksi.

Pohjavesialueella uusia lämmitysöljysäiliöitä kuin muitakaan polttoaine- tai kemikaalisäiliöitä tai niiden putkistoja ei saa sijoittaa maan alle. Uusien kiinteiden säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia, ja ne tulee varustaa ylitäytön estolaitteella sekä asianmukaisilla valvonta- ja hälytyslaitteilla. Uusista lämmitysöljysäiliöistä polttoneste tulee johtaa polttimelle yksiputkijärjestelmällä tai muulla vastaavantasoisella tekniikalla.

 

Öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden tarkastus

Tarkastutathan öljy- ja kemikaalisäiliöt säännöllisesti. Näin voit ennalta ehkäistä säiliön rikkoutumisesta aiheutuvia vahinkoja.

Säiliön haltija on aina vastuussa vahingosta. Siksi vakuutusten kattavuus ja vakuutusehdot on syytä selvittää tarkasti. Paras turva on pitää öljylämmityslaitteisto säiliöineen kunnossa ja varastoida kemikaalit asianmukaisesti. Vakuutukset eivät välttämättä korvaa ympäristölle aiheutunutta vahinkoa ja puhdistustöitä, jos öljysäiliön tarkastus on jätetty väliin eikä sen kunnosta ei ole asianmukaisesti huolehdittu tai kemikaalien varastoinnissa ei ole noudatettu niitä koskevia vaatimuksia. Maaperän ja pohjaveden kunnostuslasku voi olla kymmeniä tuhansia euroja. Maksumieheksi jää yleensä kiinteistön omistaja, jollei vakuutusturva ole riittävän kattava.

Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueella tai ranta-alueella sijaitsevat maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee säiliön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla säännöllisesti vähintään kerran viidessä (5) vuodessa ellei tarkastuspöytäkirjan perusteella seuraavaa tarkastusta edellytetä tiheämmin. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa viipymättä alueen pelastusviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.

Pohjavesialueella tai ranta-alueella sijaitsevat muut kuin maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee säiliön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla säännöllisesti vähintään kerran kymmenessä (10) vuodessa ellei tarkastuspöytäkirjan perusteella seuraavaa tarkastusta edellytetä tiheämmin. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa viipymättä alueen pelastusviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.

 

Jätehuolto

Yrityksen on käytännöllistä liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimus suoraan haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Jätehuoltoyritykset tarjoavat hyöty-, seka- ja vaarallisten jätteiden palveluita.

 

Vaaralliset jätteet

  1. a) Huolehdi, että vaarallisten jätteiden säilytystila on lukittu/valvottu. Vaihtoehtoisesti vaaralliset jätteet voi kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista niitä ei voi vapaasti poistaa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa. Astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle tai suoja-altaaseen, joka on katettu.

  1. b) Toimita vaaralliset jätteet asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa.

Vaarallisten jätteiden tuottaja on vastuussa jätteestä kunnes sen on vastaanottanut toiminnan-harjoittaja, jolla on lupa vastaanottaa tai käsitellä kyseistä vaarallista jätettä. Tarkista, että vaarallisten jätteiden hakija on ELY-keskuksen ylläpitämässä jätetiedostossa (jätehuoltorekisterissä). Yrittäjä voi pyytää hakijaa näyttämään kuljetuslupansa.

  1. c) Huolehdi hiekan- ja öljynerottimista.

Hiekan- ja öljynerottimet tulee tarkastaa säännöllisesti ja ne on tyhjennettävä täyttöhälyttimen hälyttäessä tai vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen lietteet on toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Sekä pinnalla oleva öljy että pohjan sakka ovat vaarallista jätettä. Pintakerroksen ainesta (öljyä) ei tule sekoittaa mustiin jäteöljyihin, vaan se tulee toimittaa omana eränään vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Täytä öljynerotin puhtaalla vedellä tyhjennyksen jälkeen, jotta se toimisi oikein.

Vastuu erottimien tyhjennyksistä ja tarkastuksista tulee selvittää kiinteistönomistajan ja vuokralla olevan yrityksen kesken.

  1. d) Yrityksen on pidettävä kirjaa viedyistä vaarallisista jätteistä.

Tiedot on säilytettävä 1.5.2012 alkaen kuusi vuotta ja esitettävä ne pyydettäessä jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle. Kirjanpidosta tulee ilmetä tiedot jätteen laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta. Kirjanpitoa tulee pitää myös hiekan- ja öljynerottimien tyhjennyksestä. Siinä tulee ilmetä jätteen laatu, määrä ja jätteen toimittaja ja toimituspaikka. Myös kuitti tai lasku, jossa on nämä tiedot käyvät kirjanpidosta. Luovutettaessa vaarallisia jätteitä kuljettajalle on laadittava siirtoasiakirja, jossa on tiedot jätteistä kuljetusta ja käsittelyä varten. Siirtoasiakirja toimii todisteena vaarallisten jätteiden asianmukaisesta luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

Suuremmat määrät jäteöljyä haetaan yrityksiltä ilmaiseksi. Jäteöljysäiliö on sijoitettava tiiviille ja katetulle alustalle niin, ettei mahdollinen ylivaluminen täyttämisen tai tyhjentämisen yhteydessä tuota vaaraa ympäristölle. Jäteöljyä ei saa polttaa!

 

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu

Pesupaikkojen perustamista ohjataan mm. asemakaavoilla. Vedenottamoiden suoja-aluepäätöksissä voi olla pesupaikkojen perustamista koskevia rajoituksia.

Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuveden johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin

 

Lainsäädäntöä ja oikeusohjeita

Ympäristönsuojelulaki 527/2014

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Vesilaki 587/2011

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Jätelaki 646/2011

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646

Länsi-Uudenmaan jätehuoltomääräykset, Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 15.12.2016

http://www.roskaraati.fi/jatehuoltomaaraykset/

Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräykset, kv 2.4.2012 § 11

http://www.vihti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu-ja-valvonta/ymparistonsuojelumaaraykset/

 

VIHDIN KUNTA

Tekninen ja ympäristökeskus

 

Lisätietoja:       Ympäristövalvonta, ympäristötarkastaja Tanja Mikkola, tanja.mikkola(at)vihti.fi, p.044 042 1353

Rakennusvalvonta, rakennusvalvonta(at)vihti.fi, puhelinvaihde (09) 4258 3000

Kaavoituspalvelut, kaavoitus(at)vihti.fi, toimistosihteeri Anne Riikonen, p.(09) 4258 3141, kaavaote määräyksineen (virallinen, hinta 6-9 €): eila.siikanen(at)vihti.fi, p. 044 467 5582

Vedenottamoiden suoja-alueasiat, vesilain mukaiset lupa-asiat, Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi, puhelinvaihde 0295 021 000